Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

"Έκρηξη" ανεργίας στην Πελοπόννησο!

11 Μαρτίου 2011.

Πηγή - "Αρκαδικές Ειδήσεις"

Στο 11,5% «σκαρφάλωσε» η επίσημη ανεργία στην περιφέρεια Πελοποννήσου για το Δεκέμβριο του 2010. Να σημειωθεί ότι τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, η ανεργία ήταν στο μόλις στο 8,4% ενώ το 2008 ήταν στο 5,8%! Επομένως, μέσα στην τελευταία 4ετία η ανεργία εμφανίζει άνοδο σχεδόν κατά 100%!!!! Μεγαλύτερο πρόβλημα για να βρουν εργασία έχουν οι γυναίκες και τα άτομα μέχρι 24 ετών και οι γυναίκες...

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΣΥΕ

Το ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο 2010 ανήλθε σε 14,8%, έναντι 10,2% το Δεκέμβριο 2009 και 13,9% το Νοέμβριο 2010. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.233.765 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 733.645 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.353.149 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 223.893 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 (μείωση 5,0%) και κατά 73.290 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (μείωση 1,7%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 228.535 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 (αύξηση 45,2%) και κατά 41.068 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (αύξηση 5,9%).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΥΕ


Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα
αποτελέσματα εξάγονταν σε ετήσια βάση, ενώ από το 1998 η έρευνα είναι συνεχής και παράγει τριμηνιαία
αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης
ηλικίας (15 ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές ομάδες –απασχολούμενοι,
άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί. Επιπλέον, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες που
αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά της κύριας εργασίας, ύπαρξη
και χαρακτηριστικά δεύτερης εργασίας, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό επίπεδο,
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και
αναζήτηση εργασίας.
Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η
κύρια νομοθετική πράξη είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/9-3-98 του Συμβουλίου ο
οποίος στις διατάξεις του καθορίζει το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
Το πλαίσιο της έρευνας τροποποιήθηκε με τους διαδοχικούς κανονισμούς 1372/07,
2257/03, και 1991/02.
Το δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ισοκατανέμεται μέσα στις 4 (ή 5)
εβδομάδες του μήνα. Κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη
εβδομάδα, την εβδομάδα αναφοράς (από Δευτέρα ως Κυριακή).
• Για την απασχόληση περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα αναφοράς.
• Για την αναζήτηση εργασίας περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα
αναφοράς και οι τρεις προηγούμενες εβδομάδες.

Για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκε το υποσύνολο του
δείγματος της τριμηνιαίας έρευνας Εργατικού Δυναμικού το οποίο ερευνήθηκε κατά
τον αντίστοιχο μήνα.
Ορισμοί Απασχολούμενοι: τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδομάδα
αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε
εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια
εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.
Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως
απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον ορισμό της προηγούμενης παραγράφου), ήταν
άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες
τέσσερις εβδομάδες είτε έχουν βρει μια εργασία που θα αναλάβουν μέσα στους
επόμενους τρεις μήνες.
Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δε χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή
άνεργοι.
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό): οι απασχολούμενοι και οι
άνεργοι.
Ποσοστό Ανεργίας: το πηλίκο των ανέργων δια του εργατικού δυναμικού.
Μεθοδολογία Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, κατά μήνα (αριθμός των απασχολουμένων,
των ανέργων κλπ.) εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου
εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των
νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του
δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην
κατανομή του πληθυσμού κάθε περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, το μήνα
Ιούλιο.
Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα, μεθοδολογία) σχετικά με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ. ΕΣΥΕ www.statistics.gr, στο σύνδεσμο «Στατιστικά Θέματα > Αγορά Εργασίας>
Απασχόληση – Ανεργία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: