Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Επίταξη ακινήτων από τον Τατούλη για κατασκευή φράγματος.

3 Μαρτίου 2011.
Επίταξη ακινήτων από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, προκειμένου να κατασκευασθεί το φράγμα Ασωπού στο Νομό Κορινθίας...πρόκειται για ένα σημαντικό για την περιοχή έργο, την προώθηση του οποίου είχε υποσχεθεί προεκλογικά, ο κ. Τατούλης στους αγρότες της Κορινθίας....
...Ακολουθεί η σχετική απόφαση : 
"...Επίταξη ακινήτων για την κατασκευή του έργου :
«Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας»
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/23-12-2010 begin_of_the_skype_highlighting              131/23-12-2010      end_of_the_skype_highlighting (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν. 1838/1951 παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5.
4. Το Ν.Δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και ιδιαίτερα την παράγραφο 1 του άρθρου 33 στην οποία προβλέπεται η επίταξη ακινήτων για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.
5. Το Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α’) «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» όπως ισχύει
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ), καθώς και το Ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Το Π.Δ. 146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» εκτελεστικού του Ν.1418/1984, καθώς και το Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
8. Την 127710/03-04-2007 83994/15-07-1997 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Φράγμα Ασωπού ποταμού νομού Κορινθίας». .
9. Την 7842/22-8-2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - «ΕΠΑΑ 2007-2013»
10. Την ΣΑΕ0818, στην οποία περιλαμβάνεται τα έργα με κωδικό αριθμό, 2008ΣΕ08180005 και επωνυμία «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας» (συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. στα πλαίσια του «ΕΠΑΑ 2007-2013», τις πιστώσεις των οποίων βαρύνουν, η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και οι απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις κλπ. του υπόψη έργου.
11. Την 8162/14-01-2009 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού με Κ.Α. 2008ΣE08180005 της Σ.Α.Ε. 081/8.
12. Την 1097003/4321/Δ0010/13-08-2010 κοινή Απόφαση Υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης 1.031.302,90m2 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας.13. 14.
15. 16....1. 2....
α) β)
...Την 13477/20Β2/536/29-10-2010 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η επίταξη ακινήτων καθώς και των επικειμένων σε αυτά, συνολικού εμβαδού 449.856,40m2 για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας.
...Την 14682/20Β2/536/20-12-2010 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ορίστηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευών (ΔΕΚΕ), Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος.
...Το με αρ. πρωτ. 6177/20Β2/536/13-01-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών περί επίσπευσης της διαδικασίας για την επίταξη των ακινήτων
...Την 6352/20Β2/536/24-01-2011 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η επίταξη ακινήτων καθώς και των επικειμένων σε αυτά, συνολικού εμβαδού 581.466,50m2 για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας
...Και επειδή:
...Αφορά στην κατασκευή έργου με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα για την αγροτική περιοχή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση πολύτιμων υδάτινων πόρων
Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται με την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους.
Η 6352/20Β2/536/24-01-2011 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η επίταξη ακινήτων καθώς και των επικειμένων σε αυτά, συνολικού εμβαδού 581.466,50m2 για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας, εγκρίνει η διαδικασία να γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αρμόδια για να διεκπεραιώσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης των επικειμένων που θα υποστούν ζημιές από τις υπ’ όψη επιτάξεις, σύμφωνα με τις σχετικές για την επίταξη διατάξεις.
Συγκροτούμε την επιτροπή προεκτίμησης ζημιών επιταχθέντων ακινήτων συνολικής έκτασης 1.031.302,90m2 και ειδικότερα :
449.856,40m2 που εγκρίθηκαν με την 13477/20Β2/536/29-10-2010 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
581.466,50m2 (επίταξη Β' φάσης) που εγκρίθηκαν με την 6352/20Β2/536/24-01-2011 Απόφαση), για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας»,
που θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1. Παπαϊωάννου Πολυχρόνη Προϊστάμενο ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Μαλλίρη Παγώνα Υπάλληλο της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3. Δημόπουλο Σωτήρη Υπάλληλο της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μπλάνα Αντρέα Υπάλληλο της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Καλογήρου Κυριάκο Υπάλληλο της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόεδρο της επιτροπής ορίζουμε τον Παπαϊωάννου Πολυχρόνη Πολ. Μηχ/κό.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με το οποίο καθορίζεται το ύψος αποζημίωσης των δικαιούχων για τις ζημιές στα επικείμενα των ιδιοκτησιών, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες και τα διαγράμματα κατάληψης των έργων που θεωρήθηκαν :
α) στις 28-9-2010 εμβαδού 449.856,40 μ2 (αρχική επίταξη) και
β) στι 20-12-2010 εμβαδού 581.466,50 μ2 (Β' φάση), μέχρι να συντελεστεί η αναγ- καστική απαλλοτρίωση.
3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την έγκριση του Πρακτικού της παραπάνω επιτροπής, που στην συνέχεια υποβάλλεται στην Δ/νουσα, την κατασκευή του έργου, Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.
4. Η παρούσα καταργεί την υπ'αρ. 1104/17-2-2011 απόφαση (που εκδόθηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γραφείο Κου Υπουργού 104-32 ΑΘΗΝΑ. β) Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Μονάδες : Α' και Β' Λεωφόρο Αθηνών 58 104-42 ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Σεράφη 60 και Λιοσίων 210
104 45 ΑΘΗΝΑ. 3. Στα Μέλη της Επιτροπής. 4. ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Οπλ. Σεχιώτη 1 22-100 ΤΡΙΠΟΛΗ 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κροκυδά 2 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 6. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κορινθίας
Αράτου 42 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 7. Δ/νση Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Σίνα 24 και Εθνικής Αντίστασης 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 8. Δήμοι (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
(Με την υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων) α) Γραφείο Κου Δημάρχου Σικυωνίων. β) Τεχνική Υπηρεσία δ. Σικυωνίων -- Γ. Γεννηματά 2 202 00 ΚΙΑΤΟ γ) Γραφείο Κου Δημάρχου Βέλου-Βόχας δ) Τεχνική Υπηρεσία Βέλου – Αγίας Μαρίνας 101 200 02 ΒΕΛΟ
9. Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση “ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.”
Λεωφόρο Ηρακλείου 266 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ε.Δ./ Χ.Α.
   (Δελτίο Τύπου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: