Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων από τον δήμο Μονμβασίας.

11 Φεβρουαρίου 2011.
Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση στη μέση τιμή λιανικής πώλησης  για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 354.987,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α...
...Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52)  την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 ως 11:00 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις
προσφορές σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους. ...Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού που
αντιστοιχεί στο 5% του αναλογούντος προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), ήτοι: 17.749,38 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού επί μέρους τμήματος όπως αναφέρεται στο τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού.
...Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας για το Δήμο Μονεμβασίας είτε σε μέρος της  προμήθειας ανά δημοτική ενότητα ή δημοτικές ενότητες όπως αναφέρονται στο τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου &   λιπαντικού. Τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα παραδίδονται ή αποστέλλονται με δαπάνες τους στους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως που κατατίθεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου ως την 21η-3-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. ***Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – τηλ.: 2732 360 538  Fax: 2732 360 555  - Δήμος Μονεμβασιάς -  Γραφείο προμηθειών – (Μολάοι – 230 52).

Δεν υπάρχουν σχόλια: