Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας.

14 Φεβρουαρίου 2011.
Συνεδριάζει σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας,  στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου),   για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέµατα   της ηµερήσιας διάταξης...1. «Έκφραση θέσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Μολάων»   
        
2.   «Περί ψηφίσεως Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου»

3.   «Περί ψηφίσεως Κανονισµού ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης».
Εισήγηση: Εκτελεστικής Επιτροπής.

4.  «Περί της υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Σπάρτης, για την παραγωγική αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του ∆ήµου  και καθορισµός των όρων αυτής»
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

5.  “Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης µε τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Πισταµάτων»
Εισηγήτρια: Αντιδήµαρχος κ. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.

6.  “Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης µε τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Κοιµητηρίου Χάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήµαρχος κ. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.
7.  “Περί εγκρίσεως ή µη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «∆ιάνοιξη δρόµων» (∆ηµοτικής Ενότητας Ζάρακος)
Εισηγήτρια: Αντιδήµαρχος κ. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.

8.  «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της τοπογραφικής, συγκοινωνιακής και υδραυλικής µελέτης µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης κεντρικής εισόδου στην περιοχή Μπράµου Μολάων»
Εισηγητής:  Αντιδήµαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

9.  «Περί µη επιβάρυνσης των ιδιοκτητών µε δαπάνη εγκατάστασης των ιδιωτικών παροχών για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεάπολης»
Εισηγητής:  Αντιδήµαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.  

10.  «Περί γνωµοδοτήσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη µελέτη καθορισµού οριογραµµών τµήµατος του χειµάρρου «ΞΕΡΙΑ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Βοιών.
Εισηγητής:  Αντιδήµαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

11. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (µικρών) έργων µέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2011  (Π.∆.171/87,άρθρο 15)».
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος.

12. «Περί ορισµού ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου µετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & µεταφορών» (Π.∆. 28/80) .
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος.

13.  «Περί ορισµού ενός εκπροσώπου του ∆ήµου, µετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για την εκτίµηση της καταλληλότητας και επιλογής χώρων-κτιρίων στέγασης σχολικών µονάδων» (άρθρο 18 παρ. 6 Ν. 3467/2006).
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος.

14.  «Περί ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α.»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος.

15.  «Περί ορισµού ενός εκπροσώπου του ∆ήµου, µετά του αναπληρωτή του, στην ∆ιαχειριστική  Επιτροπή Κ.Π.Ε. Μολάων (ΚΥΑ 2/36695/0022/18.07.2002)
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος ...και...

16.  «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική µελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρµογής στον τοµέα ∆΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ. .

 ***Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάµενοι Τµηµάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: