Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3 Μαρτίου 2011.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το 2011, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφ. Ενότητας Αρκαδίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή......Ακολουθεί η σχετική προκήρυξη...
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις :
1. Των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ́)«Περί ∆ημοσίου Λογιστικού κλπ »όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ́) «∆ημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
2. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες ∆ημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και του Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95).
3. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου» 4. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1194(ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) σχετικά με παρακράτηση φόρου
εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις . 5. ΤουΝ.1642/1986«ΠερίΦ.Π.Α»,όπωςτροποποιήθηκεκαισυμπληρώθηκεμεταγενέστερα. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/92 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού
προσθετικών και διορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες
διατάξεις» 7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων
της Οικονομικής επιτροπής 8. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β ́/11-8-2010)
περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 9. Το άρθρο 68, Συμβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών του Ν. 3863 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
Φ.Ε.Κ.115/Α ́15-7-2010. 10.Την αριθμ. 51 /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 11.Το κατεπείγον διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
1
ΤΡΙΠΟΛΗ 28 -02 -2011 Αριθ. Πρωτ: 6762/1998ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσουμε Ανοικτό ∆ημόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων , για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας για το έτος 2011.
1.Τον ανοικτό διαγωνισμό θα διενεργήσει η Επιτροπή η οποία έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 51/2011 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (04-03-2011)
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφορές που κατατίθενται, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται Σε περιπτωση που ο διαγωνισμός θα αποβεί άγονος θα επεναληφθεί την 30/03/2011 ημέρα και ώρα 12:00μ
4. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της
παρούσης • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. • Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης.
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
α) τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (Παράρτημα Α ́-Β ́-Γ ́-∆ ́), που επισυνάπτονται, β)τοΠ.∆.118/2007«ΚανονισμόςΠρομηθειών∆ημοσίου», γ) το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του ∆ημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου(Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τηςΠεριφέρειας www.ppel,gov.gr, θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Τρίπολης και στον ΕΟΜΕΧ, καθώς επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε δύο Οικονομικές Εφημερίδες Αθηνών, σε δύο (2) καθημερινές τοπικές εφημερίδες και μία (1) εβδομαδιαία τοπική σύμφωνα με το Ν. 3548/07.
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου 22100 Τρίπολη ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
23-03-2011
Τετάρτη
12:00 μ
2
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν την υπηρεσία . Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 1.ΕΙ∆ΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
Οι προς προμήθεια ποσότητες και η προϋπολογισθείσα δαπάνη σε ευρώ ανέρχεται κατά είδος καυσίμου περίπου ως εξής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:
Α. Πετρέλαιο θέρμανσης Β. Πετρέλαιο κίνησης Γ. Βενζίνη
70.000 λίτρα 15.000 λίτρα 25.000 λίτρα
80.000 ευρώ 22.000 ευρώ 43.000 ευρώ
Οι εν λόγω πιστώσεις θα προβλεφθούν στον υπο κατάρτιση προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. Έτους 2011και στους Κ.Α.Ε 1512 (πετρέλαιο θέρμασνης), 1511(πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες) του αντίστοιχου Ε.Φ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας) δύναται να κάνει αύξηση ή μείωση της προμήθειας των καυσίμων έως και 50% . 
2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι των Ελληνικών Κρατικών ∆ιϋλιστηρίων. 3.ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
...Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12- 2011 ανάλογα με τις ανάγκες του παραλήπτη (αγοραστή), με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, είτε στις αποθήκες του παραλήπτη, είτε στις εγκαταστάσεις πρακτορείου ή πρατήρια του προμηθευτή και πάντοτε κατά την προτίμηση του παραλήπτη.
...Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή ή δεν αντικατασταθεί αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων του Π.∆. 118/2007 Κ.Π.∆. Με απόφασή μας μπορεί να απαλλαγούν της υποχρεωτικής παραλαβής καυσίμων εκ του προμηθευτή, υπηρεσίες που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα του προμηθευτή λαμβανομένων υπόψη των μικροποσοτήτων που έχουν ανάγκη οι ανωτέρω υπηρεσίες και ορισμένες περιπτώσεις εκτός έδρας λειτουργίας μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας .
4.ΤΙΜΗ Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ κατά χιλιόλιτρο χωριστά για κάθε ένα εκ των ανωτέρω τρόπων παράδοσης με ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) που θα υπολογίζεται στην νόμιμα...'
3
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: