Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Υπουργικές αποφάσεις για την ενίσχυση της μελισσοκομίας.

4 Φεβρουαρίου 2011.
Δημοσιεύτηκε, με αρκετή καθυστέρηση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Κ.Υ.Α.),η οποία αφορά την υλοποίηση του 3ετούς εθνικού προγράμματος μελισσοκομίας ύψους 16,5 εκατ. ευρώ.... η απόφαση, υπογράφεται από τους κ.κ. ΣκανδαλίδηΧρυσοχοίδη, Σαχινίδη και Γ. Ντόλιο ......Σύμφωνα με τα όσα ορίζει εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι 16, 5 ευρώ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, για την υλοποίηση του προγράμματος "βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας...".
 
...Στην ΚΥΑ αναφέρονται επίσης τα εξής :
 ...Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. 
...Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00€ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110
... Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφωνα με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι 5.400.000 €. 
...Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ. 
...Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 
... Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος 2011 δαπάνη μέχρι 50.000 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισόποση μεταφορά πίστωσης  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...
... Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2011 (1/9/2010 – 31/8/2011) υλοποιούνται οι ακόλουθες Ενέργειες και επιμέρους Δράσεις με τις προβλεπόμενες για κάθε μία δαπάνες.
...Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις: 
...Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 € 
...Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 € 
...Εκπαιδεύσεις – Έντυπα Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 € 
...Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 € 
***Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις: 
...Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 € 
...Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.565.000 €...

***Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: