Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση για στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δήμο Μονεμβασίας.

26 Φεβρουαρίου 2011.
Ο Δήμος με νέα ανακοίνωση καλεί τους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να καταθέσουν τη βούλησή τους μέχρι τη Δευτέρα 21-02-2011...Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Μονεμβασίας, κ. Η. Τριχείλης, προέβη στη συγκρότηση και τον ορισμό των  Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.......Τι λέει η σχετική απόφαση του κ. Τριχείλη...
 
"...Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια»...
2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Συγκροτούμε στο δήμο Μονεμβασιάς Ομάδα διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από έξι (6) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον δήμο ως μόνιμοι υπάλληλοι.
2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. ...Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1 Μαντζαβράκος Χριστόδουλος , υπάλληλος ΠΕ Γεωπονικού, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360525, e-mail: hriman@molaoi.gr, με αναπληρωτή τον Καρκαλέτση Άγγελο υπάλληλο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360500 e-mail: a.karkaletsis@molaoi.gr
4.2 Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος 9Ε Διοικητικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360526, e-mail: molaoi@otenet.gr, με αναπληρωτή τον Πριφτάκη Αναστάσιο υπάλληλο 9Ε Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360531, e-mail: ellinas@molaoi.gr.
4.3 Δελήγιαννης Νικόλαος, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360542, e-mail: nikosdel@molaoi.gr, με αναπληρώτρια την Χαγιά Θεοδώρα υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360500, e-mail: molaoi@otenet.gr
4.4 Λάγγης Ιωάννης, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 2732360511, e-mail: laggis@molaoi.gr), με αναπληρώτρια την Τζάκα Ελένη υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2732360511, e-mail: molaoi@otenet.gr )
4.5 Πουλάκης Ιωάννης, υπάλληλος ΔΕ προσωπικού Η/Υ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360542, e-mail: Poulakis@molaoi.gr, με αναπληρώτρια την Στυλιανού Παναγιώτα υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, με στοιχεία επικοινωνίας : τηλ. 2732360528, e-mail: stilianou@molaoi.gr.
4.6 Πατσά Σοφία, υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2732360500, e-mail: sofia@molaoi.gr , με αναπληρώτρια την Στεργιοπούλου Χριστίνα υπάλληλο ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με στοιχεία επικοινωνίας : τηλ. 2732360500, e-mail: stergiopoulou@molaoi.gr..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: