Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Πως και πότε θα γίνει η απόσυρση αυτοκινήτων.

15 Φεβρουαρίου 2011.
Μετά από δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, θα αρχίσει να ισχύει η διαδικασία για την απόσυρση και θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου εφέτος....... Με την απόσυρση, δίδεται η δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, έως και 2000 κ.ε., με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης, σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έως και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Στην ΚΥΑ, που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιγράφεται αναλυτικά η όλη διαδικασία, η οποία έχει ως εξής:


***Οι απαλλαγές είναι οι εξής:

α) έως και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία έως και 6.000 ευρώ.

β) από 901 έως και 1.400 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία έως και 8.000 ευρώ.

γ) από 1.401 έως και 1.600 κ.ε., απαλλαγή από το 65% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία έως και 11.000 ευρώ.

δ) από 1.601 έως και 2.000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία έως και 14.000 ευρώ.

...Δικαιούχοι της απαλλαγής, ορίζονται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, το οποίο αποσύρεται, ή το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εκχωρήσει το δικαίωμα προς απόσυρση.

...Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα αυτοκίνητα είναι:

α) Να έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα έως και 31/12/1998.

β) Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης, καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω της ακινητοποίησής τους).

γ) Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011, καθώς και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών. Για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία, δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

***Η διαδικασία της απόσυρσης έχει τα εξής βήματα:

- Παράδοση του αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη του ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

- Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής εκδίδει εντός 8 ημερών πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, δίνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο αποστέλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της εκάστοτε Περιφέρειας για να διαγραφεί το όχημα.

- Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αποστέλλεται το πιστοποιητικό καταστροφής, εκδίδει εντός 5 ημερών από τη λήψη του αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.

- Η πράξη οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.

- Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής κατατίθεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερόμενους.

- Η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσυρσης είναι 17 ημέρες.

***Διαδικασία τελωνισμού καινούργιου αυτοκινήτου:

...Το αυτοκίνητο που θα παραληφθεί πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο.

.. Εφόσον το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται απευθείας από τους ιδιώτες:

...Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, υποβάλλει τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου επιβατικού οχήματος, στο οποίο επισυνάπτει:

- Βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, και

- Αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος.

...Εφόσον το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών:

...Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής) απαιτούνται και:

- Αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος, προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο,

- Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.
...Στις περιπτώσεις αυτές, το τελωνειακό παραστατικό θα μένει σε εκκρεμότητα για έξι μήνες, έως ότου επιστρέψει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του αυτοκινήτου, από το οποίο να προκύπτει ότι το αυτοκίνητο ταξινομήθηκε στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου, προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση.
...Εάν δεν επιστρέψει εντός της προθεσμίας αυτής το πιστοποιητικό ταξινόμησης, τότε η εμπορική επιχείρηση θα καταβάλλει τους οφειλόμενους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.
   (ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: